Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Menadžer kao coach

Menadžer kao coach

Da li menadžer može biti i trener?

 

Šta mislite, šta je posao menadžera? Naravno, na ovo pitanje se može dati puno odgovora, a naš omiljeni jeste da je posao menadžera da obavi posao i razvije svoje ljude. Rezultat i razvoj. I gde velika većina menadžera omane - kod razvoja ljudi.

A kakve veze imaju coaching (sportski trening) i menadžerski posao? Jednostavno rečeno coaching je alat za menadžere pomoću koga mogu paralelno da kao svi (dobri) sportski treneri rade i na ostvarivanju rezultata i na razvoju svojih ’’igrača’’. 

coaching
coaching

 

Coaching se danas smatra jednom od najvažnijih veština koje menadžeri mogu posedovati. Ovakav način rada sa saradnicima za rezultat ima njihov adekvatniji razvoj, stvaranje odnosa poverenja između menadžera i saradnika, razvoj samostalnost kod saradnika i naravno, veću produktivnost.

Cilj treninga je da polaznike upozna sa coaching pristupom u vođenju zaposlenih i da ih osposobi da takav način rada primene u praksi.

Polaznici ovog treninga će biti upoznati sa prednostima coaching pristupa u vođenju zaposlenih, coaching metodologijom i osnovnim veštinama koje su preduslov za takav rad.

Trening Menadžer kao coach je namenjena menadžerima svih nivoa, ali i tim liderima, project menagerima i mentorima, kao u velikim korporacimama, tako i u manjim preduzećima.

Sadržaj treninga:

• Šta je coaching

• Menadžer kao coach

• GROW coaching model

• Osnovne coaching veštine

• Situacije za primenu coaching-a

 

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je ukupno 6 sati.